Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-EU-2S
Nazwa: Europeistyka, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Europeistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Europeistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim, prowadzonych na kierunku europeistyka otrzymał pogłębioną wiedzę teoretyczną i faktograficzną

zorientowaną na problematykę europeistyczną z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie dyscyplin: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, ekonomii, nauki o administracji, prawa, nauki o polityce, finansów.

Absolwent posiada umiejętności kognitywne: rozumie i wyjaśnia mechanizmy działalności instytucji kulturowych i społecznych; umie rozróżnić aspekty historyczne, kulturowe, społeczne, prawne, ekonomiczne, gospodarcze, militarne i polityczne procesów społecznych przy szczególnym uwzględnieniu wieloaspektowego procesu integracyjnego właściwego dla krajów Unii Europejskiej; potrafi wskazać, analizować i wyjaśnić ich przyczyny, warunki i konsekwencje.

Ma także świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego Europy, konieczności jego rozwoju oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym. Docenia rolę procesów społecznych i ich konsekwencji dla kraju, Europy i Unii Europejskiej.

Tok studiów przygotował absolwenta zarówno do samodzielnej pracy jak i do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego pracownika. Absolwent jest także w stanie samodzielnie kierować małym zespołem. Jest świadomy odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy, zarówno własnej jak i zespołowej, potrafi ocenić ich wartość oraz praktyczne zastosowanie.

Absolwent potrafi również wyszukiwać, selekcjonować i przetwarzać dane naukowe oraz różnego rodzaju informacje niezbędne do prowadzenia badań; w zależności od ich rodzaju umie dobierać metody i narzędzia badawcze, potrafi formułować i weryfikować hipotezy, umie uzasadnić swoje stanowisko oraz opracowywać i prezentować wyniki badań, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej przy użyciu fachowej terminologii. Potrafi również samodzielnie zidentyfikować, opisać i zaproponować rozwiązanie problemów, wykorzystując specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów europeistycznych.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim. Opanował też podstawową terminologię przedmiotową w języku angielskim i umiejętność jej praktycznego zastosowania.

Przygotowanie do pracy zawodowej: absolwent, posiadając pogłębioną ukierunkowaną wiedzę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną oraz praktyczne umiejętności osiągane zgodnie z obowiązującymi standardami Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, może podjąć pracę w instytucjach rządowych

i pozarządowych, organizacjach kulturalnych i społecznych, urzędach, mediach i wydawnictwach oraz

w działach promocji i organizacyji firm prywatnych i przedsiębiorstw.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)