Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-S-2S
Nazwa: Socjologia, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Socjologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Socjologia Gospodarka innowacyjna
Socjologia Socjologia zdrowia społeczności lokalnej
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Socjologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku socjologia o profilu ogólnoakademickim dysponuje pogłębioną wiedzą ogólną z zakresu socjologii, na którą składa się znajomość złożonych zjawisk i procesów społecznych, oraz zależności i uwarunkowań pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy. Ponadto zna praktyczne zastosowania wiedzy socjologicznej.

Pogłębiona znajomość wybranych faktów, obiektów i zjawisk składających się na uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną sprawia, że absolwent rozpoznaje kluczowe zagadnienia społeczne oraz główne problemy współczesnego świata wynikające z rozwoju cywilizacyjnego wraz z odnoszącymi się do nich stanowiskami naukowymi i społecznymi. W trakcie zajęć absolwent poznaje również wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej socjologicznej wiedzy szczegółowej oraz główne trendy rozwojowe w socjologii.

Absolwent posiada również pogłębioną wiedzę o jakościowych i ilościowych metodach badań stosowanych w naukach socjologicznych oraz metodach właściwych do wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów socjologicznych.

Wiedza absolwenta socjologii obejmuje również zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Absolwent potrafi innowacyjnie wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań teoretycznych i praktycznych w zakresie socjologii. Między innymi jest w stanie również interpretować rzeczywistość społeczną, rozpoznawać, wyjaśniać uwarunkowania i konsekwencje problemów społecznych, a także prognozować zjawiska społeczne.

W ramach zajęć metodologicznych absolwent nabył umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez wyjaśniających określone zjawiska i procesy społeczne, korzystania z zaawansowanej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych oraz dokonywać ich analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji informacji w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów społecznych.

Szczególnie istotną częścią kompetencji socjologa są nabyte przez absolwenta umiejętności dobierania i stosowania właściwych teorii, metod i narzędzi socjologicznych w badaniach socjologicznych. Absolwent jest również przygotowany do skutecznego komunikowania się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Podczas zajęć praktycznych absolwent nabywa umiejętności pracy w grupie, kierowania pracą grupy jak i pracą własną. Posługuje się również językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym: nie tylko wypełniania zobowiązań społecznych, ale również inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i do przewodzenia zespołom i organizacjom realizującym cele społeczne. Jest gotów również, w ramach nabytych podczas studiów kompetencji do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, oraz odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)