Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materialne i proceduralne prawo podatkowe E-FR-2S-PF.1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: przygotowanie projektu
Uwagi: Ćwiczenia są realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Literatura:

Borszowski P., Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Nykiel W., Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, DIFIN, 2018.

Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna w sposób uporządkowany i pogłębiony terminologię używaną

w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-objaśnia w sposób uporządkowany i pogłębiony charakter i

miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i

relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do

identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w

celu uzasadnienia konkretnych działań

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe)

dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i

finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł

-potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe

hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny,

korzystając z różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

innych osób

-docenia znaczenie nauk o finansach dla kształtowania relacji

finansowych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

-umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

opracowania projektów realizowanych podczas zajęć oraz aktywności na ćwiczeniach.

W trakcie semestru student zrealizuje 6 projektów.

Zakres tematów:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od towarów i usług

Podatek akcyzowy

Podatek od gier

Pozostałe podatki państwowe

Podatki i opłaty samorządowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

- metoda projektów (projekt praktyczny)

- praca w grupach

- analiza tekstów z dyskusją

- dyskusja

- udostępnianie materiałów dydaktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Małgorzata Twarowska-Ratajczak 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0