Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój kompetencji interpersonalnych PA-PB-RKI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a610767a4693143729cf91115e8c6627f%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5bbb4a5-a112-45c8-acd2-8b6aafe4b609&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Metod weryfikacji efektów kształcenia:
zaliczenie – opisowe, testowe, ustne; K_W05, K_U04
egzamin; K_W05
przygotowanie prac, zadań, testów, w pracy grupowej i indywidualnej; K_U03, K_U04, K_K01, K_K04

Uwagi: Przedmiot prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Przedmiot nie został uruchomiony
Literatura:

Smółka P., Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polsk, Warszawa 2016.

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna, Difin, Warszawa 2018.

Król-Fijewska M., Spokojnie, łagodnie, bez lęku, W.A.B, Warszawa 2001.

Jedliński K., Trening interpersonalny, W.A.B., Warszawa 2001.

Nowak A., Stanek A., Kompetencje personalne i społeczne, Edicon, 2016.

Rakowska A., Kompetencje menedżerskie we współczesnych organizacjach, UMCS, Lublin 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie zasady współżycia społecznego z innymi podmiotami, przedsiębiorstwami, pracownikami, osobami fizycznymi. Student zna podstawy teoretyczne, teorie, metody i zasady właściwe dla kształtowania poprawnych relacji międzyludzkich. K_W05

Umiejętności:

Student potrafi odpowiednio dobierać i stosować metody i narzędzia do poprawnej komunikacji międzyludzkiej, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne. Student potrafi zrozumiale komunikować się, prezentować własne poglądy, dokonania, prace, uzasadniać swoje stanowisko, kierować dyskusją w grupie oraz oceniać stanowiska innych. Student potrafi kierować swoim postępowaniem w kontakcie z druga osobą. Student potrafi formułować i wyrażać zrozumiałe komunikaty. K_U03, K_U04

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozwiązywania pojawiających się problemów za zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zasięgnięcia pomocy w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. Student jest gotów do upowszechniania etycznego zachowania przedsiębiorcy. K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testowe, opisowe z części teoretycznej zajęć, z wykorzystaniem platformy WK UMCS.

W celu uzyskania zaliczenia należy zdobyć 60% punktów.

Poprawa oceny - zaliczenie ustne z wykorzystaniem platformy MS Teams

Zakres tematów:

Ogólna tematyka zajęć:

Kompetencje – rozumienie, typologie;

Kompetencje interpersonalne;

Komunikacja werbalna;

Komunikacja niewerbalna;

Grupy i zespoły – role, normy, fazy rozwoju;

Trening interpersonalny.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia realizowane są poprzez platformę MS Teams, zaliczenie, kolokwium w wykorzystaniem platformy WK UMCS.

Wykorzystywane są wykłady informacyjne on-line, wideokonferencja grupowa, udostępnianie materiałów dydaktycznych, ćwiczenia i praca w grupach online, ćwiczenia symulacyjne, ćwiczenia indywidualne, dyskusja dydaktyczna online, prezentacja prac online.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0