Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I E-MSG-LS-O.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru
Literatura:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Mankiw N.G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011/2016.

4. Rekowski M., Mikroekonomia, Poznań 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student wyjaśnia działanie mechanizmu rynkowego

W2: Student opisuje sposoby podejmowania decyzji gospodarczych przez podmioty rynkowe w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach.

W3: Student wymienia formy nieefektywności rynku i kierunki działania państwa w celu ich ograniczenia.

Umiejętności:

U1: Student dokonuje opisu i interpretacji zjawisk i procesów rynkowych.

U2: Student używa metod i narzędzi, w tym matematycznych, w celu oceny sytuacji gospodarczej i podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych przez podmioty rynkowe.

Kompetencje społeczne:

K1: Student krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności z mikroekonomii oraz wyciąga wnioski z prowadzonych analiz

K2: Student chętnie podejmuje się uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie ponad 50% punktów na egzaminie pisemnym.

Zakres tematów:

Przedmiot, podstawowe dziedziny, pojęcia i problemy ekonomii

Istota procesu gospodarowania

Mechanizm rynkowy

Elastyczność popytu i podaży

Teoria wyboru konsumenta

Teoria produkcji

Koszty przedsiębiorstwa

Rynek konkurencji doskonałej

Rynek monopolistyczny

Rynek konkurencji monopolistycznej

Rynek oligopolistyczny

Rynki czynników produkcji

Efekty zewnętrzne

Nieefektywność rynku a rola państwa

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja

multimedialna, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 32/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0