Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycja tekstu POL-PM-LS-ET
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16642
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Garbal Łukasz, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

2. Willberg Hans Peter, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Gdańsk 2004.

3. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

4. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o komunikacji społecznej (językowej) i produkcji medialnej w zakresie edycji tekstu, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (zwłaszcza humanistycznych – językoznawstwo) – K_W01 (S1A_W01)

2. Zna podstawy filozofii, estetyki, etyki i teorii kultury medialnej w zakresie tekstologii i edytorstwa – K_W08 (S1A_W01, S1A_W04)

3. Posiada wiedzę z zakresu produkcji medialnej w zakresie edytorstwa – K_W10 (S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W08 S1A_W11)

4. Posiada wiedzę z zakresu zasad wykorzystywania innych dyscyplin naukowych (językoznawstwo, edytorstwo) i osiągnieć techniki (znajomość programów edytorskich) w celu rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości – K_W12 (S1A_W11)

5. Zna zasady współpracy w zespole projektowym (współpraca z autorem tekstu, redaktorem, plastykiem, specjalistą od marketingu itp.) – K_W14 (S1A_W05, S1A_W11)

Umiejętności

1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych właściwych dla produkcji medialnej w zakresie edycji tekstu – K_U02 (S1A_U02)

2. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (poprawnościowymi, edytorskimi) w celu rozwiązania (wykonania) konkretnego zadania z zakresu produkcji medialnej, głównie DTP – K_U05 (S1A_U05)

3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej – związanej z edycją tekstu – K_U06 (S1A_U06)

4. Ma umiejętność samodzielnej realizacji prac edytorskich związanych z produkcją medialną (edycją tekstu) – K_U11 (S1A_U06, S1A_U07)

5. Samodzielnie zdobywa i wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne w zakresie opracowania tekstu do edycji – K_U11 (S1A_U06, S1A_U07)

6. Potrafi posługiwać się w mowie i piśmie różnymi formami wypowiedzi z dziedziny kultury medialnej oraz stylami funkcjonalnymi polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej

7. – K_U13 (S1A_U09, S1A_U10)

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje odporność na stres wynikającą z pracy w zespole twórczym (współpraca z autorem tekstu, redaktorem, plastykiem, specjalistą od marketingu itp) – K_K02 (S1A_K02, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07)

2. Posiada zdolność do twórczego myślenia w zakresie zadań edytorskich – K_K03 (S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07)

3. Posiada zdolność komunikacji społecznej w kontekście odpowiedzialności za swoje dzieło – odpowiedzialność za ostateczny kształt wyedytowanego tekstu – K_K04 (S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07)

4. Jest gotowy podjąć pracę w szeregu zawodów związanych z mediami, komunikacją i przetwarzaniem informacji (redaktor techniczny, specjalista DTP, redaktor wydawniczy itp.) – K_K07 (S1A_K02, S1A_K04, S1A_K05)

5. Jest przygotowany do pracy w zespole, ma świadomość swojej roli w grupie zawodowej (współpraca z autorem tekstu, redaktorem, plastykiem, specjalistą od marketingu itp) – K_K08 (S1A_K02, S1A_K03)

6. Jest świadomy języka w poszczególnych aspektach komunikacji społecznej (znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych, typograficznych, itd.) – K_K09 (S1A_K04)

7. Jest otwarty na technologie medialne i społeczne praktyki z nimi związane (edycja tekstu w nowych mediach i nowe programy do edycji tekstu) – K_K10 (S1A_K01, S1A_K02, S1A_K04, S1A_K06)

8. Wykazuje gotowość do samodzielnego rozwiązywania zadań w pracy zawodowej (np.: redaktor techniczny, specjalista DTP, redaktor wydawniczy itp.) – K_K11 (S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07)

9. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu edycji tekstu – K_K12 (S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07)

10. Szanuje zasady etyki zawodowej i inne normy regulujące życie społeczne (praca w zespole projektowym (współpraca z autorem tekstu, redaktorem, plastykiem, specjalistą od marketingu itp.) – K_K13 (S1A_K02, S1A_K05)

11. 13. Jest otwarty na nowe formy komunikowania społecznego – K_K14 (S1A_K01, S1A_K02, S1A_K05, S1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych przez studentów zadań komputerowych na zajęciach oraz przesyłanych przez Wirtualny Kampus UMCS.

Zakres tematów:

Założenia i cele przedmiotu, zajęć:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu edycji tekstu w celu umożliwienia im wykorzystywania jej w praktyce DTP oraz w edycjach internetowych.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do edytorstwa

2. Historia edytorstwa

3. Współczesne edytorstwo

4. Typografia („znormalizowany komputeropis")

5. Typografia (formatowanie)

6. Typografia (formatowanie, cd.)

7. Dywiz a półpauza

8. Korekta tekstu (znaki korektorskie)

9. Korekta (nanoszenie korekty)

10. Korekta tradycyjna

11. Korekta cyfrowa

12. Przypisy (system oksfordzki)

13. Bibliografia (system oksfordzki)

14. Przypisy i bibliografia (system harwardzki)

15. Edycja cyfrowa

Metody dydaktyczne:

Metody:

wykład konwersatoryjny, pokaz z użyciem komputera; ćwiczenia przedmiotowe, projekt.

Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik uczenia (prowadzenia zajęć) na odległość (Wirtualny Kampus).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Granat 57/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)