Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyczne wzorce działań społecznych F-KS.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: testy kontrolne, wygłoszenie referatu
Literatura:

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962

J. P. Vernant, Człowiek Grecji, Warszawa 2000.

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego,Warszawa 2001.

R. Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

G. Reale, Historia filozofii starożytnej,t. I-II. Lublin 1997.

G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 2000.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.

P. Veyne, Historia życia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 1998.

Efekty uczenia się:

01 Ma ogólną, w niektórych aspektach szczegółową i zaawansowaną, filozoficzną wiedzę o człowieku jako aktywnym i twórczym kreatorze struktur i relacji publicznych w okresie starożytnym - epoce homeryckiej, Sparcie, Atenach i Rzymie K_W02

P6U_W

P6S_WG

02 Ma wiedzę na temat odmiennych postaw społecznych charakterystycznych dla społeczeństw starożytnej Sparty, demokratycznych Aten oraz republiki rzymskiej - K_W02

P6U_W

P6S_WG

03 Ma zaawansowaną wiedzę na temat struktur społecznych i instytucji życia publicznego występujących w starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej oraz w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa - K_W03, K_W04

P6U_W

P6S_WG

04 Ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych i jest przygotowany do udziału w prowadzenia badań naukowych - K_U01, K_U02,

P6U_U

P6S_UW

05 Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu starożytnej filozofii klasycznej i hellenistycznej - K_U03

P6U_U

P6S_UK

06 Potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu tradycji starożytnej w celu wspierania, pobudzania i rozwijania kreatywności jednostkowej i społecznej - K_U03

P6U_U

P6S_UK

07 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących antycznych modeli postaw i działań społecznych - K_U06

P6U_U

P6S_UK

08 Docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, zwłaszcza tradycji starożytnej - K_K04

P6U_K

P6S_KO

09 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój - K_K04

P6U_K

P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

testy pisemne;

obecność na zajęciach;

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

wygłoszenie referatu na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Etos bohatera homeryckiego

2. Społeczeństwo starożytnej Sparty

3. Społeczeństwo klasycznych Aten

4. Sofiści i Sokrates – kreatorzy życia społecznego Aten w V wieku przed Chrystusem

5. Koncepcja państwa w teorii Platona i Arystotelesa

6. Kształtowanie się społeczeństwa rzymskiego – patrycjat, plebs, ekwici, proletariat

7. Bonus civis – obywatel rzymski jako polityk

8. Vir bonus – rolnik, żołnierz i wzorowy obywatel

9. Status i rola kobiety w świecie greckim i rzymskim

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

klasyczna metoda problemowa

konsultacje

korekta prac

metoda przewodniego tekstu

prelekcja

wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)