Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia F-FLZ.83
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K_W03 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U05 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_W10 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U03 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U04 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U05, K_U09 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_K01 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
Efekty uczenia się:

Modułowe efekty kształcenia:

K_W03 potrafi scharakteryzować podstawową problematykę socjologiczną, kierunki i teorie socjologiczne oraz objaśnić pojęcia socjologiczne

K_U05 wskazać powiązania socjologii z filozofią oraz z naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W10 umie wskazać znaczenie socjologii w interpretacji życia codziennego

K_U03 potrafi lepiej oceniać własne i innych ludzi skutki działań społecznych

K_U04 potrafi odnosić samodzielnie podstawowe pojęcia do zagadnień społecznych

K_U05, K_U09 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych wytworów kultury i umieścić je we właściwym kontekście historyczno-kulturowym oraz społecznym

K_K01 jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest bardziej świadomy środowiska społecznego, w którym żyje

Metody i kryteria oceniania:

Osoby, które zaliczyły konwersatoria na ocenę 5 oraz mają 100% obecności na wykładach, zaliczają egzamin z oceną 5 bez konieczności podchodzenia do etapu ustnego.

Pozostałe osoby: kolokwium pisemne

Zakres tematów:

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa: przedmiot socjologii, socjologia jako nauka wieloparadygmatyczna, zarys historii i najważniejszych tradycji myślowych

2. Socjologia Emile’a Durkheim’a: najważniejsze koncepcje oraz zalecenia metodologiczne. Kontynuacje: funkcjonalizm i strukturalizm

3. Socjologia Maxa Webera: najważniejsze koncepcje oraz zalecenia metodologiczne.

4. Symboliczny interakcjonizm: od Meada do etnometodologii

5. Źródła strukturalizmu w socjologii i najważniejsze założenia koncepcji Pierre’a Bourdieu

6. Jak powstają sondaże? Zarys projektowania badania ilościowego i możliwości wyciągania wniosków

7. Jak powstają etnografie? Zarys projektowania badania jakościowego i możliwości wyciągania wniosków

8. Podsumowanie zajęć: przekrój problemowy przez koncepcje oraz przegląd najważniejszych pojęć

Metody dydaktyczne:

konsultacje

wykład informacyjny

odczyt

opis

prelekcja

wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 101
Aleksandra Kołtun 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)