Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia F-FLZ.83
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K_W03 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U05 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_W10 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U03 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U04 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_U05, K_U09 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_K01 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_K02 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_K04 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
K_K06 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
Efekty uczenia się:

Modułowe efekty kształcenia:

K_W03 potrafi scharakteryzować podstawową problematykę socjologiczną, kierunki i teorie socjologiczne oraz objaśnić pojęcia socjologiczne

K_U05 wskazać powiązania socjologii z filozofią oraz z naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W10 umie wskazać znaczenie socjologii w interpretacji życia codziennego

K_U03 potrafi lepiej oceniać własne i innych ludzi skutki działań społecznych

K_U04 potrafi odnosić samodzielnie podstawowe pojęcia do zagadnień społecznych

K_U05, K_U09 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych wytworów kultury i umieścić je we właściwym kontekście historyczno-kulturowym oraz społecznym

K_K01 jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest bardziej świadomy środowiska społecznego, w którym żyje

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować i planować pracę w zespole

K_K04 jest świadomy dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

K_K06 jest tolerancyjny, kreatywny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

obecności na zajęciach i bieżące przygotowanie do zajęć (możliwa 1 nieobecność lub 1 nieprzygotowanie; pozostałe do zaliczenia wraz z oddaniem pracy domowej podczas konsultacji)

aktywność na zajęciach (osoby najbardziej aktywne - 0,5 oceny w górę)

przygotowanie wszystkich zadanych prac domowych (nieprzygotowanie pracy domowej = nieprzygotowanie do zajęć)

LUB końcowe kolokwium pisemne

Osoby z max. 1 nieobecnością na zajęciach, aktywne, z pracami domowymi przygotowanymi na czas i w sposób świadczący o zaangażowaniu w wykonanie zadania - zaliczają konwersatorium bez konieczności podchodzenia do kolokwium. Wszystkie pozostałe osoby obowiązuje zaliczenie nieobecności, oddanie zaległych prac domowych oraz podejście do końcowego kolokwium pisemnego z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa: przedmiot socjologii, socjologia a wiedza społeczna, wyobraźnia socjologiczna.

a) Bauman, Z., T. May. 2004. Wprowadzenie. Dyscyplina socjologii. W: Socjologia. Poznań: Zysk i S-ka, 11-28.

b) Mills, Ch. W. 2007. Obietnica. W: Sztompka, P., M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, 11-17.

2. Emile Durkheim: rzeczywistość sui generis, pojęcie anomii.

a) Durkheim, E. 1964. „Wybór pism”. Szacki J. Durkheim. Warszawa: Wiedza Powszechna, 163-192.

b) Merton, R. K. 2007. Struktura społeczna i anomia. W: Sztompka, P., M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, 583-596.

c) Lektura dodatkowa: Szacki, J. 2003. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 374-376, 379-382, 388-392.

3. Tradycje humanistyczne. Max Weber: etyka protestancka a kapitalizm.

a) Weber, M. 1994. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Test, 145-183.

b) Bell, D. 1998. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 90-112.

c) Lektura dodatkowa: Szacki, J. 2003. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 465-471, 473-478.

4. Symboliczny interakcjonizm. Ervin Goffman: interakcje społeczne i perspektywa dramaturgiczna.

a) Goffman, E. 2008. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 47-63, 135-168.

b) Rogowski, Ł. 2012. Niewidzialne miasto jako przestrzeń synkretyczna i kulisy życia społecznego. Na przykładzie kategorii sakralne. W: Krajewski, M. (red.). Niewidzialne miasto. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 117-132.

5. Socjologia Pierre’a Bourdieu: habitus, praktyki, style życia.

a) Bourdieu, B. 2007. Struktury, habitusy, praktyki. W: Sztompka, P., M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, 546-558.

b) Gdula, M., P. Sadura. 2012. Style życia jako rywalizujące uniwersalności. W: Ci sami (red.) Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 15-70.

c) Lektura dodatkowa: Sztandar-Sztanderska, K. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 34-58.

6. Statystyki i surveye – narzędzia badania czy wytwarzania?

a) Desrosieres, A. 2009. Polityka wielkich liczb: historia rozumu statystycznego. „Kultura popularna” 3 (25): 16-31.

b) Hacking, I. 2009. Poskromienie przypadku. „Kultura popularna” 3 (25): 32-41.

c) Igo, S. 2009. Statystyczna moralność. „Kultura popularna” 3 (25): 76-85.

7. Czytanie wyników badań ankietowych. Próba interpretacji w świetle poznanych pojęć i teorii.

a) Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 537-545.

b) Czapiński, J., T. Panek (red.) 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Dostępne pod adresem: www.diagnoza.com [wybrane fragmenty].

8. Socjologia w sferze publicznej – próba refleksji.

a) Rakowski, T. 2013. Etnografia/ Animacja/ Sztuka. Wprowadzenie. W: Tenże. Etnografia/ Animacja/ Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 6-40.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

objaśnienie lub wyjaśnienie

symulacja

konsultacje

korekta prac

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 101
Aleksandra Kołtun 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)