Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia historii H-MH-H-2S.2
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: wykład: egzamin ustny/test
W01, W02, W04, W05, U06, U07, U08,
Efekty uczenia się:

WIEDZA

01 zna specjalistyczną terminologię oraz literaturę metodologiczną K_W03 H2A_W02

02 ma pogłębioną wiedzę o warsztacie naukowym historyka K_W09 H2A_W07

03 dysponuje szeroką wiedzą przy pisaniu prac naukowych, np. magisterskiej K_W10 H2A_W04

04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o teorii badań historycznych K_W13 H2A_W06 H2A_W07

05 ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych relacjach między historią a innymi dyscyplinami naukowymi K_W15 H2A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

06 posiada pogłębione umiejętności badawcze (tj. dobór metod i narzędzi badawczych, analizowanie problemów badawczych oraz opracowanie i prezentacja wyników), umożliwiające omówienie i zademonstrowanie określonych zagadnień z zakresu studiów historycznych K_U01 H2A_U01 H2A_U02 H2A_U06

07 posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania kwalifikacji badawczych i kierowania własną karierą zawodową K_U02 H2A_U03

08 posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu historii K_U04 H2A_U03 H2A_U09

09 ma głębokie przekonanie o konieczności ustawicznego rozszerzania swojej wiedzy K_U08 H2A_U03 H2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10 rozumie konieczność ciągłego uzupełniania swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych, potrafi organizować proces uczenia się innych osób K_K05 H2A_K01

11 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizowaniu zadań z zakresu historii K_K07 H2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

obecność

aktywność

test końcowy

Zakres tematów:

Czy istnieje historia prawdziwa?;

Przeszłość jako przedmiot badań;

Wiedza źródłowa i pozaźródłowa w badaniach historycznych;

Spór o ideał badania historycznego;

Modele i strategie badań historycznych;

Rozważania wokół narracji historycznej;

Obiektywistyczny i konstruktywistyczny model poznania;

Kulturowy wymiar badań historycznych;

Interpretacja humanistyczna;

Koncepcja metafory historiograficznej i historycznej.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

film

metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźniak 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)