Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja dziedzictwa. Rola historii i historyka H-IDRHH-TH-1S.4
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K04, K05
aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
2. W09, U02, U05
wypełnienie zadań organizacyjnych w zajęciach terenowych ,
K_W09, K_U02, K_U05
zaliczeniowe kolokwium ustnego.
Uwagi: Moduł ma za zadanie zaznajomienie studentów z wybranymi segmentami dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako szeroki zbiór materialnych oraz niematerialnych dóbr i wartości, który jest zasobem nieodnawialnym, społecznie pożądanym, stale przekształcanym, dostosowywanym i interpretowanym przez wielu użytkowników jako część oficjalnej i nieoficjalnej „nadbudowy”, a także dobro rynkowe czy produkt turystyczny. Zajęcia pokazują, że dziedzictwo jest rozumiejącą interpretacją przeszłości przy równoczesnym jej odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Uczą więc wybierania takich tematów i przedstawiania ich w różny sposób odbiorcom jako elementów przynależących do kategorii „my”. Interpretacje uczą opowiadania o dziedzictwie, które jest związane z potencjałem i potrzebami turysty. Pozwalają na zrozumienie i dobre spożytkowanie dziedzictwa.Literatura:

1. K. Kowalski, O istocie dziedzictwa - rozważania, Kraków 2013.

2. F. Tilden, Interpreting Our Heritage, University of North Carolina Press 1967.

3. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M.A. Murzyn, J. Purchla, Kraków 2007.

4. Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza kształtowania tożsamości lokalnych, red. S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2010.

5. Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, red. A. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepański, Opole 2009.

6. B. Szmygina, Adaptacja obiektów zabytkowych, http://bc.pollub.pl/Content/631/adaptacja.pdf

7.J. Hajduk, Ł. Piekarska-Duraj, P. Idziak, S. Wacięga, Lokalne Muzeum w globalnym świecie, file:///C:/Users/jb/Desktop/Turystyka/lokalne_muzeum_w_globalnym_swiecie.pdf

inne wybrane materiały WWW

Efekty uczenia się:

Efekty przedmiotowe (dla wszystkich komponentów):

- W01 - student ma podstawową wiedzę o kreowaniu antropogenicznych atrakcji turystycznych

- U02 - student umie interpretować zabytki dziedzictwa w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,

- U03 - student potrafi traktować wiedzę historyczną jako materiał do przedsięwzięć komercyjnych,

- K05 - student ma świadomość konieczności interpretacji mało znanych cech regionu jako ważnych walorów turystycznych obszaru,.

- K06 - student rozumie rolę historii i historyka we właściwej interpretacji dziedzictwa narodowego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi, ocena prac studentów

Zakres tematów:

1. Cele i zakres zajęć. Pozycja i wartościowanie dziedzictwa we współczesnym świecie.

2. Dziedzictwo archeologiczne jako wyzwanie interpretacyjne.

3. Poszukiwania interpretacyjne dziedzictwa, katalog pojęć.

4 i 5. Ku nowym funkcjonalnościom- na podstawie dziedzictwa postindustrialnego.

6. Szlak dziedzictwa- cele i strategie tworzenia szlaku kulturowego.

7. Katalog wybranych szlaków kulturowych.

8. Współczesne narracje muzealno-wystawiennicze- metody i strategie.

9. Sacrum w kulturze.

10 Symbol jako klucz do odczytania dziedzictwa- przykład kultury żydowskiej.

11. Interpretacje dziedzictwa w przestrzeni urbanistycznej- przykład Lublina.

12i 13 Ewolucje kulturowe idei- przykłady z historii sztuki.

a) Bizancjum

b) źródła małych form sakralnych

14 Interpretacje dziedzictwa wsi- przykład Muzeum Wsi Lubelskiej

15. Poglądy na religię Słowian jako przykład sporu interpretacyjnego

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, opis, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Stępnik 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Bugajska-Więcławska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)