Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LN.1/5
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: WIEDZA
W1- kolokwium test
W2 - kolokwium test
W3 - kolokwium test
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - praca kontrolna
U2 - praca kontrolna
KOMPETENCJE
K1 - praca kontrolna
K2 - praca kontrolna
Uwagi: bez uwag
Literatura:

Bera, R. Korczyński, M. (2012). Dystans społeczny emigrantów Polskich wobec Obcych i Innych. Lublin:Wyd.UMCS

Bruce, S. (2000). Socjologia. Warszawa: PWN

Giddens, A.( 2006). Socjologia. Warszawa: PWN

Globan-Klas, T. (2005). : Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Majchrowska, A. (2003).Wybrane elementy socjologii. Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o.

Nowak, S. (2007).Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWZ

Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd.Znak.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. K_W07

W2 -Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. K_W08

W3 - Ma elementarną wiedzę dotycząca procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), ich prawidłowości i zakłóceń. K_W09

U1 -Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i potrafi je stosować w różnego typu sytuacjach edukacyjnych. K_U09

U2 - Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. K_U11

K1 - Wykazuje się empatycznym rozumieniem innych ludzi, gotowością do tolerancji i akceptacji odmienności oraz postawami prospołecznymi K_K09

K2 - Ma świadomość znaczenia języka ojczystego dla zachowania ciągłości społecznej i dziedzictwa kulturowego; ma motywację do dbania o kulturę języka K_K010

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę - test

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologii; nauczanie terminologii socjologicznej, kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy tekstów socjologicznych oraz procesów i zjawisk społecznych, a w szczególności:

1. Socjologia jako nauka: początki, rozwój, główne paradygmaty

2. Kultura: definicje, płaszczyzny kultury, typologia,) . Kultura masowa.

3. Grupa społeczna struktura i klasyfikacja

4. Rodzina

5. Socjalizacja i osobowość

7.Metody badawcze

Metody dydaktyczne:

wykład -on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)