Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyszukiwanie informacji i praca grupowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.94
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyszukiwanie informacji i praca grupowa
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie zadanych tekstów (praca w grupie - przygotowanie handoutu zgodnie z wytycznymi oraz ustne zaprezentowanie go w czasie zajęć) // Blok I

- opracowanie artykułów związanych z tematem pracy grupowej // Blok II

- możliwe 2 nieobecności lub 2 nieprzygotowania


UWAGA! Każda "nadprogramowa" nieobecność będzie skutkowała obniżeniem oceny o 0,5 w stosunku do tej wystawionej na podstawie wymienionych wyżej wymagań. 8 i więcej nieobecności oznacza automatycznie ocenę 2,0.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z narzędziami ułatwiającymi bezpośrednią i zdalną pracę nad projektem grupowym oraz budowanie kompetencji z zakresu selekcji informacji, ich wyszukiwania, zestawiania i krytycznego odnoszenia się do źródeł informacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z narzędziami ułatwiającymi bezpośrednią i zdalną pracę nad projektem grupowym oraz budowanie kompetencji z zakresu selekcji informacji, ich wyszukiwania, zestawiania i krytycznego odnoszenia się do źródeł informacji.

Główne bloki tematyczne obejmować będą:

a) Narzędzia wspomagające zdalną pracę grupową. Równoległa praca nad dokumentami tekstowymi, projektowanie arkuszy kalkulacyjnych i generowanie wykresów, przygotowywanie multimedialnych prezentacji naukowych, opracowywanie ankiet i formularzy, tworzenie diagramów, prezentacja danych numerycznych w postaci czytelnych tabel.

b) Podstawowe bazy publikacji. Sprawdzanie wiarygodności artykułu naukowego z zakresu kognitywistyki. Wykorzystanie baz artykułów w projekcie tematycznym

c) Organizacja pracy nad projektem grupowym. Przygotowanie planu pracy. Podział obowiązków. Jak zapobiegać wypaleniu podczas pracy nad długotrwałym projektem?

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wie jaką rolę w badaniach naukowych pełnią metaanalizy literatury badawczej. Potrafi wykorzystać wyszukiwarki do odnajdywania metaanaliz pozwalających na krytyczną ocenę innych tekstów naukowych, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W15

2. Potrafi zastosować narzędzia informatyczne do przygotowania projektu grupowego. Potrafi zdalnie pracować nad projektem, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W21

3. Zna podstawowe wyszukiwarki artykułów i czasopism typu Open Acccess. Wie jakie sposoby uzyskiwania dostępu do literatury naukowej są legalne a jakie niedozwolone, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W23

4. Wie jak korzystać z narzędzi pozwalających na równoległą edycję dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W21

Umiejętności:

1. Z pomocą wyszukiwarek literatury i baz artykułów potrafi efektywnie i trafnie dobierać materiały pomocne w przygotowaniu realizowanego projektu, projekt końcowy, K_U05

2. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko przy użyciu projektu grupowego, projekt końcowy, K_U16

3. Sprawnie posługuje się narzędziami do wyszukiwania informacji, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_U17

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach swojej dziedziny, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K04

2. Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K07

3. Potrafi współpracować w grupie, dokonywać podziału obowiązków i wykazywać się odpowiedzialnością za powierzone zadanie. Rozumie specyfikę komunikacji w ramach projektu interdyscyplinarnego, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kołtun
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)