Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P.S.PHP/Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


wykład w semestrze zimowym - 15h

wykład w semestrze letnim - 30h

ćwiczenia w semestrze letnim - 30h


razem godzin kontaktowych - 75

liczba punktów za godziny kontaktowe - 2,5 ECTSPraca własna studenta:


bieżące przygotowanie do ćwiczeń - 30h

bieżące przygotowanie do wykładu - 30h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 35h

przygotowanie do egzaminu - 70h


łącznie praca własna studenta - 165h

liczba punktów za pracę własną studenta - 5,5 ECTSłączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 8 ECTS-----------------------------------------------------------------


W semestrze zimowym:


wykład w semestrze zimowym - 15h

razem godzin kontaktowych - 15

liczba punktów za godziny kontaktowe - 0,5 ECTS


Praca własna studenta:


bieżące przygotowanie do zajęć - 15h

łącznie praca własna studenta - 15h

liczba punktów za pracę własną studenta - 0,5 ECTS


łączna liczba punktów za udział w przedmiocie w semestrze zimowym - 1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie: egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, W-3

oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność): W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, U-3, U-4;

bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, U-3, U-4;

zaliczenia ćwiczeń: W-1, W-2, W-3.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

2. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

3. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

4. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

5. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz S., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2007.

2. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2008.

3. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2015 (wydanie 5. i nowsze)

4. Powszechna historia ustroju Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2012.

5. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza, A. Fermus-Bobowiec, G. Smyk, W.P. Tekely, W. Witkowski, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

W cyklach kształcenia od roku akademickiego 2019/2020, absolwent kursu:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji prawnych kontynentalnego oraz anglosaskiego kręgu kultury prawnej, które może wykorzystać w pracy prawnika | K_W02

W-2: zna i rozumie źródła prawa w poszczególnych państwach europejskich z uwzględnieniem doktryny prawnej i nauczania prawa | K_W03

W-3: zna i rozumie, niezbędną w pracy prawnika, ewolucję instytucji ustrojowo-prawnych wybranych państw | K_W02

Umiejętności:

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z powszechnej historii prawa, dzięki czemu rozwija umiejętności selekcji źródeł co będzie przydatne w pracy prawnika | K_U02

U-2: potrafi scharakteryzować wybrane instytucje prawa prywatnego, karnego i sądowego funkcjonujące w powszechnej historii prawa, przez co rozumie genezę instytucji stosowanych w pracy prawnika | K_U04

U-3: potrafi współdziałać z innymi studentami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych pochodzących z powszechnej historii prawa, rozwijając umiejętności konieczne w pracy prawnika | K_U10

U-4: opisywać i scharakteryzować ustroje państwowe i systemy prawa w państwach europejskich i USA w epoce państwa publicznego i konstytucyjnego, co będzie mógł wykorzystać w pracy prawnika | K_U04

Kompetencje:

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi, co pozwoli mu być gotowym do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy prawnika | K_K01

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W cyklach kształcenia trwających do roku akademickiego 2018/2019 włącznie:

Umiejętności:

U-1: student potrafi wskazywać miejsce i znaczenie powszechnej historii prawa wśród nauk prawnych | K_W01, K_W15, K_U04

U-2: student opisywać ustroje państwowe i systemy prawa w państwach europejskich i USA w epoce państwa publicznego i

konstytucyjnego | K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U04

U-3: student potrafi wskazywać i analizować akty ustrojowe i prawne oraz oceniać ich znaczenie w epokach historycznych | K_W04,

K_W14, K_W15, K_W16, K_U03, K_U04, K_U05, K_U19

U-4: student potrafi interpretować zjawisk ustrojowe i prawne występujące w przeszłości dla rozwiązywania problemów współczesnych |

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04

Kompetencje:

K-1: student rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i jej aktualizowania | K_W15, K_U04, K_K02

K-2: student rozumie możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy historycznoprawnej dla rozwiązywania problemów współczesnego

ustroju i prawa | K_W15, K-U04, K_K12

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec, Grzegorz Smyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Smyk
Prowadzący grup: Grzegorz Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Smyk
Prowadzący grup: Grzegorz Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)