Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-EU-LS
Nazwa: Europeistyka, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Europeistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Europeistyka Mobilność społeczna
Europeistyka Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Europeistyka (od 24/25)
Uprawnienia zawodowe:

Europeistyka studia I stopnia, profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku europeistyka (ang. European Studies) studiów I stopnia o profilu praktycznym osiągnął kierunkowe efekty uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określone zgodnie z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent zdobył wykształcenie właściwe dla kierunku europeistyka w wybranym zakresie nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Zna historię Unii Europejskiej, rozumie procesy ją kształtujące, jest gotowy do działań na rzecz jej rozwoju w oparciu o naukowe podejście oraz zgodnie z zasadami tolerancji i demokracji. Zna rolę Polski w strukturach Unii Europejskiej. Posiada określoną wiedzę praktyczną i kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w szczególności w zakresie metod przygotowania projektów badawczych i użytkowych, metody pozyskiwania środków na realizację projektów oraz zasad ich obsługi. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w inicjowaniu działań o charakterze społecznym i kulturowym z uwzględnieniem interesu publicznego. Posiada umiejętności przydatne: w autoprezentacji i wystąpieniach publicznych, w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, samodzielnym podejmowaniu działań i myśleniu strategicznym, przy współpracy i pełnieniu roli przywódcy w zespole. Jest gotowy do podjęcia pracy w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą, a także do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Absolwent jest gotowy do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku europeistyka lub na kierunkach pokrewnych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)