Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.137
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/01/kogni_lic21-22.pdf
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki filozoficznej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

realizowane w formie zajęć dydaktycznych –60h

realizowane w formie konsultacji, zaliczeń, egzaminu – 30 h

łączna liczba punktów ECTS: …2


godziny niekontaktowe:

- Studiowanie literatury przedmiotu – 5 ECTS (150 h)

- Pisanie pracy licencjackiej – 3 ECTS (90 h)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena postępów w pisaniu pracy

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie tradycji empiryzmu logicznego. Był to bardzo szeroki i różnorodny nurt empirystyczny, który w udany sposób wykorzystał zdobycze konwencjonalizmu oraz nowoczesne metody logiczne. Różnorodność ta będzie przedmiotem rekonstrukcji (ze szczególnym naciskiem na koncepcje powstałe w Kole Wiedeńskim). Obok wielu teorii z zakresu filozofii nauki empiryzm logiczny przedstawił też zintegrowany z tego typu rozumieniem nauki program społeczny, który także zostanie omówiony.

Efekty uczenia się:

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie wybranych przedmiotów K_W04

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w obszarze tematów omawianych na seminarium K_W06

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei z zakresu wybranych tematów i historycznej zmienności pojęć kognitywistycznych w tych obszarach badania K_W09

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych działów filozofii, kongitywistyki i odniesienia ich do wybranych dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia syntetycznych opracowań K_U04

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury, uwzględniając nowe osiągnięcia kongitywistyki, w celu określenia miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie historycznym K_U05

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować K_U08

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w obszarze wybranego przedmiotu i określa etapy jego realizacji K_K03

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei kongitywistycznych i humanistycznych K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Beata Daniluk, Piotr Giza, Jacek Gurczyński, Marek Hetmański, Leszek Kopciuch, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Wiesław Kamiński, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Artur Koterski, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Barbara Tomczyk, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Strona przedmiotu: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/01/kogni_lic21-22.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Marcin Rządeczka, Barbara Tomczyk, Marcin Trybulec, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Rządeczka, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Paweł Koniak, Cezary Mordka, Marcin Moskalewicz, Marcin Rządeczka, Barbara Tomczyk, Marcin Trybulec, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)